ដំណើរការផលិត

1. ថ្ម

2.Welded កញ្ចប់ថ្ម

3. បិទភ្ជាប់ EVA

4. ដំឡើង Motherboard និងថ្ម

5. បិទស្លាកសញ្ញាផលិតផល

6. ការធ្វើតេស្តផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច

7. Ultrasonic Seal

8. ការធ្វើតេស្តភាពចាស់

9. Finished Laser

10. ការធ្វើតេស្តផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

11. ការផ្ទុកផលិតផល