ផ្ទៀង​ផ្ទាត់

កំណត់ទីតាំងផ្លាកសញ្ញាផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកោសចេញពីថ្នាំកូតរបស់វា ដើម្បីទទួលបានលេខកូដសុវត្ថិភាព។
បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខកូដសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកខាងក្រោម។